รายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและรายงานการตรวจเช็คห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์