โครงการอบรมเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับ รุ่นที่ 6


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับ รุ่นที่ _

           
         รุ่นที่ _ : ในวันที่ ________________  
                  ณ _____________________________ กรุงเทพมหานคร


ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ _____ บาท ราคาดังกล่าวรวมถึง

          1. กระเป๋า / เอกสารประกอบการอบรม / แผ่น CD ข้อมูลประกอบการอบรม
          2. วุฒิบัตร
          3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

          4. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน

สำรองที่นั่งอบรมได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14-26

โทรสาร 0-2160-1435 หรือ e-mail : ubonrat.da@ssru.ac.th หรือ ID Line : fit.ssru
Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม 

ได้ที่นี่ >> Thai Qualification Register.pdf <<