โครงการอบรม FIT SSRU


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ 
>> โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3.pdf <<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1

Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม ได้ที่นี่ 
>> โครงการวิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1.pdf <<