สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(Safety Technology and Occupational Health)
อาจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ธรรมรักษ์ ศรีมารุต
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม