สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 (Safety Technology and Occupational Health)

อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภัสสร ฉิมเฉิด
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม