สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม