สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
(Real Estate and Facility Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
สาขาวิชาการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม