สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
(Real Estate and Facility Management)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
สาขาวิชาการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
สาขาวิชาการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ปิติ อนนตพันธ์
สาขาวิชาการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม