แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industrial Management)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industrial Management)
อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม