แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)

อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม