สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม