อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology)
     + แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and Facility Management)
     + แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management)
     + แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing Technology) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology) + แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Electrical Technology)
     + แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging)
     + แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)
     + แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

อาจารย์ชาวต่างชาติ

อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Instructor)