สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ปริณัฐ แซ่หวุ่น
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม