สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)


 


 อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
อาจารย์ ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ จิรวุฒิ ด้วงอินทร์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม