แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์จง บุญประชา
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม