สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science) อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อพิณญา สุทธิประภา
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)