เอกลักษณ์, อัตลักษณ์ อัตลักษณ์, เอกลักษณ์, ค่านิยมหลัก, วัฒนธรรม


อัตลักษณ์ (Identity) : 

            นักปฏิบัติมืออาชีพเอกลักษณ์ (Uniqueness) :

            เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ค่านิยมหลัก (Core Values) :

            F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
            I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
            T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม


วัฒนธรรม (Culture) :

            เคารพผู้อวุโส มีความสามัคคี