ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา

          

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพัฒนาและเปิดสอนคณะต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับคณะซึ่งมีประวัติความเป็นมาตามลำดับดังนี้

          ปีการศึกษา 2522
          เปิดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          ปีการศึกษา 2527
          เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก่อสร้างและคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ยกเลิกคณะอุตสาหกรรมศิลป์เนื่องจากเกิดสภาวะครูล้นตลาด

          ปีการศึกษา 2533
          เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะช่างอุตสาหกรรม

          ปีพุทธศักราช 2538
          ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันใหม่จากเดิมวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

          ปีการศึกษา 2539
          เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

          ปีการศึกษา 2540
          เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          ปีการศึกษา 2541
          เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า

          ปีการศึกษา 2542
          เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

          ปีการศึกษา 2545
          เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

          ปีการศึกษา 2546
          เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

          ปีพุทธศักราช 2547
          สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

          ปีพุทธศักราช 2548
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ปีพุทธศักราช 2548
          เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะการจัดการเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คณะได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และคณะคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

          ปีพุทธศักราช 2549
          เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

          ปีพุทธศักราช 2553
          เปิดสอนระดับริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ปีพุทธศักราช 2555
          เปิดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี

          ปีพุทธศักราช 2557    
          เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี  

          ปีพุทธศักราช 2559
          หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีได้มีการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำให้สาขาวิชาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย้ายไปอยู่ภายใต้วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 แขนง ได้แก่ 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ 3. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบด้วย 3 แขนง ได้แก่ 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์  และ 3. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์

          ปีพุทธศักราช 2560
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ประกอบด้วย  2 แขนง ได้แก่  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และแขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีทั้งหมด 11 สาขาวิชา 8 แขนงวิชา ดังนี้

          ระดับปริญญาตรี

          1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

          2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

          3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

          4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

          5. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

          6. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

          7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          8. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

          9. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

                   9.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

                   9.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

                   9.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

          10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

                   10.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

                   10.2 แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์

                   10.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์

          11. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                    11.1 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                    11.2 แขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์