สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิติมา เสือทอง
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม