สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
อาจารย์จิติมา เสือทอง
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญใจ สุขก้อน
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม