อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer) อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer)
Mr.Robert E. Valmoria
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Mr.Delfin F. Solomon
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม