สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม