สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ
 (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ

และแอนิเมชันสามมิติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รองศาสตราจารย์ จง บุญประชา
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ
และแอนิเมชันสามมิติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ
และแอนิเมชันสามมิติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ
และแอนิเมชันสามมิติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการ
และแอนิเมชันสามมิติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม