ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.ชนมภัทร โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม