สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริณัฐ แซ่หวุ่น
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม