แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)


อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)
อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์
หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม