สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

อาจารย์ณัฐิดา จันหอม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ทศพร นาคย้อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม