สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม