สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม