ผลงานที่ได้รับรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม