หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าขอคำปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการทำโครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันนำทางและแสดงโมเดลสามมิติ
นักศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าขอคำปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการทำโครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันนำทางและแสดงโมเดลสามมิติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 13:40:09

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยโชต และนางสาวมัทธนา มาตย์วงศ์ นักศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขอคำปรึกษาในการทำโครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันนำทางและแสดงโมเดลสามมิติ ซึ่งโครงงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก อาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download