หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 10:35:25

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download