หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-26 11:27:50

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 2 โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนงานวิจัยนักศึกษามีความก้าวหน้าของผลงานมากกว่าร้อยละ 70 คาดว่างานวิจัยทั้งหมดจะสำเร็จภายในปลายภาคการศึกษานี้

Download