หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-10 13:49:28

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี ได้เดินทางไปส่งนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ ที่พัก เพื่อปฏิบัติงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 16 ราย ได้เข้าปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน

Download