หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 11:00:41

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช 2565 นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งยอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,525,888.41 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี

Download