หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-29 10:22:31

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยรองฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และรองฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานทบทวนหรือเพิ่มคำของบประมาณ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการเขียนตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ 3 ส่วนประกอบด้วย 1. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และ 3. อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศ

Download