หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม ครั้งที่ 1/2565
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-14 14:47:09

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

การพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนการใช้จ่ายค่าบุคลากรภาครัฐเงินรายได้)

Download