หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-02 11:23:35

26 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา หิรัญยวา กรรมการ นายพิบูลย์ พูม่วง เลขานุการ และนางกมลกัญจน์ แตงทับทิม เลขานุการ ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก

Download