หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Runergy PV Technology (Thailand) Co.,Ltd.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Runergy PV Technology (Thailand) Co.,Ltd.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-07-20 15:00:54

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ณัฐิดา จันหอม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ และ อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Runergy PV Technology (Thailand) Co.,Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตโซล่าเซลส์ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จังหวัดระยอง
Download