หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม เพื่อสร้าง Soft Skills
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม เพื่อสร้าง Soft Skills

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 13:07:11

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม เพื่อสร้าง Soft Skills ในด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ ได้มีทักษะที่มีความจำเป็นต่อสังคมโลกในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งเป็นการน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้มอบนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
Download