หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 10:24:54

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 

ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้


Download