หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมในวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมในวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-03 15:46:09

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้ประชุมในวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ณ  ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download