หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้ทำ การถ่ายทำหลักสูตรการสอนออนไลน์ (E-learning) ด้าน Property Management จำนวน 14 รายวิชา ร่วมกับ PEOPLESCAPE CO., LTD. ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ได้ทำ การถ่ายทำหลักสูตรการสอนออนไลน์ (E-learning) ด้าน Property Management จำนวน 14 รายวิชา ร่วมกับ PEOPLESCAPE CO., LTD. ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-02 15:43:17

คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการการถ่ายทำหลักสูตรการสอนออนไลน์ (E-learning) ด้าน Property Management จำนวน 14 รายวิชา ร่วมกับ PEOPLESCAPE CO., LTD. ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่น ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทั้งสองฝ่าย โดยตามกำหนดการในช่วงต้นไตยมาสที่ 2 จะทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลคนทั่วไป Take course และรับใบ Certificate หลังเรียนครบทั้งหลักสูตร สามารถเรียนได้ทั้งศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะ ทั้งนี้ศิษย์ปัจจุบันสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้ทีมโปรดักชั่นในการถ่ายทำจาก Workpoint 
Download