หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน”
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-05 15:58:25

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” โดยมี ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z เป็นโครงการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท่านธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download