หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 14:23:45

วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประจำคณะฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 ระเบียบวาระ 5.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปี 2565 ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระเบียบวาระที่ 5.3 คณะกรรมการพิจารณาปรับเปลื่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยมีผู้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ร่วมประชุม Onsite และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จำนวน 11 ท่าน


Download