หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมในวาระคัดเลือกคณะกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ หรือพนักงานซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ประชุมในวาระคัดเลือกคณะกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ หรือพนักงานซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-10 11:52:36

วันที่12 มกราคม 2565 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุมในวาระคัดเลือกคณะกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ หรือพนักงานซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมีผู้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 8 ท่าน และผู้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) จำนวน 32 ท่าน
Download