หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-18 14:45:56

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะที่ได้อนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุม ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

             อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

            ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้Download