หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-30 12:15:49

วันจันทร์ที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet  โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร กล่าวเปิดโครงการ และ บรรยายโดย หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา นางสาวบัญนษร  สันฐาน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักความสำคัญของการฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน และการปฏิบัติตนภายหลังการฝึกงาน
Download