หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-14 12:26:15

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ประหยัดวงษ์ กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา หิรัญยวา กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload