หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-04 23:21:07

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

         สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 3 ท่าน คือ

         1.รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ   จาก ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

        2.ดร.กรชนก บุญทร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

        3.คุณ เจษฎ์ บุญเรืองรอด. กรรมการผู้จัดการ Managing Director บจก. อีโม-ดี Emo-D Co., Ltd. 

 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชาDownload