หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-04 21:34:16

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

            สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 4 ท่าน คือ

           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิการ์  มูลโพธ์    จาก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิทธิ  วิสุทธิเมธีกร   จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           3. คุณธนา กรองทอง   จากบริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

           4. คุณสมประสงค์ ศรีวิชัย   จากบริษัทโรโบซี๊ด จำกัด

           โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชา
Download