หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-13 16:14:47

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ประธาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริยา สุอังคะวาทิน กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล  ขอรวมเดช   กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

         จากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าสาขาวิชาได้รับคะแนนหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี”Download