หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-13 15:54:20

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 4 ท่าน คือ

           1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ มั่งคั่ง   จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

           2. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ใจกล้า   จาก ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           3. ดร. ราเชน คณะนา    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           4.คุณ ทองเครือ สุธานุภาพวุฒ   กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

          โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชาDownload