หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-12 23:40:52

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้ได้พิจารณาร่างปรับปรุงหลักสูตร และร่างหลักสูตรใหม่ของคณะในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 อาทิเช่น 

          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

          3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

          4) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

          5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

          6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

          7) หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและสภาพแวดล้อม

          8 หลักสูตรครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์Download