หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > แนวทางการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2
แนวทางการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-31 00:02:40

แนวทางการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

https://www.youtube.com/channel/UCRz1y8LNlNtMke1o23ppmkw

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

รายวิชา CPE2224 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer Organization)

ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload